Thiết kế: hệ thống ĐHKK (giấu trần nối ống gió) & hệ thống lọc, cấp khí tươi hồi nhiệt 2 chiều – Nhà ở riêng lẻ, Định Quán, Đồng Nai

Mô tả thiết kê

Căn này thì lắp đặt hệ thống Multi Daikin 3 giàn lạnh giấu trần nối ống gió 1,5hp. hệ thống lọc cấp khí tươi, hồi nhiệt 2 chiều công suất 350m3/h

Tham khảo tại công ty điện máy ELC

Hot line 0789978898

Bài viết liên quan
preloader